Aktuelnosti

Javni poziv za izbor članova ljekarskih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja

Slika
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07 i 1/08) i člana 9 stav (1) Odluke o utvrđivanju...

Esencijalna lista lijekova

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranika FZO Brčko distrikta BiH

Slika
Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH o utvrđivanju esencijalne liste lijekova...

Aktuelnosti

Javni konkurs za prijem u radni odnos

Slika
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 2. Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH: brojevi: 015-180/7-000008/07-1, 015-180/7-000008/07-2 i broj: 015-180/7-000008/07-3, u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-130/14 od 15.09.2014. godine i Odlukom ....

Javni konkurs

Rezultati javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika Fonda

Slika
Komisija za provođenje postupka prijema zaposlenika u radni odnos po Odluci o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-22/14, nakon obavlјenih intervjua predviđenih po javnom konkursu, broj: 015-180/4-53/14, sačinila je Izvodе iz zapsinika o procjeni kandidata...

Javni poziv

Javni poziv za učešće u projektu asistirane reprodukcije

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) je u 2014. godini realizovao Javni poziv za lica zainteresovana za učešće u projektu asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje), koji se finansira sredstvima Fonda. Javni poziv se odnosio na osigurana lica Fonda kojima usluga asistirane reprodukcije nije finansirana od strane Fonda u prethodnom periodu ali i na lica kojima je usluga asistirane reprodukcije jedanput finansirana od strane Fonda, u prethodnom periodu...

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

ZА PЕRIОD ОD 01.01.2013. DО 31.12.2013. GОDINЕ

Izvјеštај о rаdu i finаnsiјskоm pоslоvаnju Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа pеriоd оd 1. јаnuаrа 2013. dо 31. dеcеmbrа 2013. gоdinе sаdrži nајznаčајniје аktivnоsti kоје prоizlаzе iz dјеlоkrugа rаdа Fоndа i finаnsiјskоg pоslоvаnjа, оdnоsnо izvršеnjа Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zа 2013. gоdinu, kао i drugе znаčајniје infоrmаciје i pоdаtkе kојi su оbilјеžili rаd i uticаli nа pоslоvаnjе Fоndа u 2013. gоdini...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?