Obavijest obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje (16.01.2017. godine)

Slika
Obavještavaјu sе obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH broj: 1/2017 objavljеnа Odlukа o nazivu i sadržaju obrasca Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje. Оdlukоm је propisan novi obrazac Prijave/promjene/odjave na zdravstveno osiguranje....

 

Odlukom Upravnog odbora imenovan direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 16 Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja BiH („ Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15 i 41/16) i člana 26 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-32/14 od 04.04.2014. godine, po raspisanom Javnom konkursu, broj: 015-180/4-150/16 od 14.12.2016. godine, donio je Odluku o imenovanju direktora Fonda zdravstvenog osiguranja na period.....

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 2. redovnoj sjednici održanoj 26.10.2016. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćeni tekst), broj: 015-180/7-UO-25/15-6, kojom su utvrđene nove cijene za ukupno 26 (dvadesetšest) lijekova, a koji se nalaze na esencijalnoj listi lijekova (referalna lista) sa početkom primjene od 01.11.2016. godine.

Održani razgovori organa za vezu između BiH i Srbije iz oblasti zdravstvenog osiguranja

 

  U Brčko Distriktu BiH su u organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kao domaćina u hotelu “Jelena” od 08.09. do 10.09. 2015. godine održani razgovori organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ispred Bosne i Hercegovine razgovorima su prisustvova tri organa za vezu iz oblasti zdravstvenog osiguranja: Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavod ...

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.

Realizacija projekta asistirane reprodukcije

 

Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bih ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 17/07, 1/08 i 3/15) na 37. redovnoj sjednici, održanoj 28.05.2015. godine donosi Odluku o realizaciji projekta finansiranja asisitrane reprodukcije i Odluku o iznosu finansiranja...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?