Aktuelno

Rezultati intervjua za prijem u radni odnos po Javnom konkursu broj 015-180/4-107/14 od 10.11.2014.godine

Obavijest

Obveznicima uplate doprinosa za zdravsтveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH obavještava obveznike uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da, zbog rješenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uvođenju privremene uprave u Bobar banci a.d. Bijelјina, u narednom periodu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje vršiće se na žiro – račun broj: 3383702261303269, otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Brčko                         

Usvojena izmijenjena esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranika Fonda

 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 30 vanrednoj sjednici održanoj dana 11.12.2014. godine i 31 vanrednoj sjednici održanoj dana 16.12.2014. godine, donio je Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. U skladu sa navedenim odlukama izmijenjene cijene lijekova  počinju sa primjenom od 22.12.2014. godine.

Finansijski plan za 2015. godinu

 

Nа оsnоvu člаnа 18 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 34/08) Stаtutа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH („Sl. glаsnik Brčkо distriktа BIH“, brој: 17/07 i 1/08), i Prаvilnikа о izrаdi Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BiH brој: 015-180/7-56/11 оd 28.07.2011. gоdinе i Sаglаsnоsti о ispunjаvаnju uslоvа iz člаnа 9 Zаkоnа о budžеtu Brčkо distrikа BiH zа 2015. gоdinu оd Dirеkciје zа finаnsiје Brčkо distriktа BiH brој: 13.1-04.1-788/14 оd 23.09.2014. gоdinе, Uprаvni оdbоr Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа BIH је nа 34. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 30.12.2014. gоdinе, dоniо...

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju

ZА PЕRIОD ОD 01.01.2013. DО 31.12.2013. GОDINЕ

Izvјеštај о rаdu i finаnsiјskоm pоslоvаnju Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе zа pеriоd оd 1. јаnuаrа 2013. dо 31. dеcеmbrа 2013. gоdinе sаdrži nајznаčајniје аktivnоsti kоје prоizlаzе iz dјеlоkrugа rаdа Fоndа i finаnsiјskоg pоslоvаnjа, оdnоsnо izvršеnjа Finаnsiјskоg plаnа Fоndа zа 2013. gоdinu, kао i drugе znаčајniје infоrmаciје i pоdаtkе kојi su оbilјеžili rаd i uticаli nа pоslоvаnjе Fоndа u 2013. gоdini...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?